Mobiliteitsvisie

Werk, school, sporten, winkelen, uitgaan of vrienden en kennissen bezoeken. Als er geen corona-maatregelen zijn, verplaatsen wij ons om allerlei redenen en willen dat snel, veilig en comfortabel doen. Een goede infrastructuur is daarvoor belangrijk.

De (concept) visie Mobiliteit in het kort

De visie heeft als ondertitel “verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft” en is uitgewerkt rond 4 onderwerpen. Dat zijn:

1 Gezonde en duurzame mobiliteit

De nadelige effecten van mobiliteit op de gezondheid willen we terugdringen en de kwaliteit van de leefomgeving van Almeerders verbeteren. Dat doen we met maatregelen om lopen en fietsen te stimuleren. We pakken geluidshinder langs dreven aan. Het busvervoer in de stad wordt de komende jaren emissievrij. We bevorderen het elektrisch autorijden. Onnodige verplaatsingen willen we voorkomen door slim locatiebeleid zodat de afstanden tussen werk, wonen en voorzieningen zo klein mogelijk zijn.

2 Netwerken voor lopen, fiets, OV en auto

De stedelijke netwerken voor auto en openbaar vervoer geven, op enkele knelpunten na, nog voldoende ruimte om als stad verder te groeien. Het fietsnetwerk willen we verbeteren, zodat routes aantrekkelijker en sociaal veiliger worden. Verder ontwikkelen we een duidelijk netwerk van looproutes. Ook pakken we de verkeersonveilige punten aan.

3 Regionale bereikbaarheid

We zetten in op verbetering van de OV-verbinding met de regio Amsterdam. Almere gaat voor realisatie van een IJmeerverbinding. Ook de verbetering van de verbinding naar Utrecht over het spoor en via de weg is een thema. En Almere sluit aan op het netwerk van regionale fietsroutes.

4 Knooppuntontwikkeling

De groeiende regio kunnen we bereikbaar houden door te bouwen op plekken met het beste mobiliteitsaanbod. Zoals bij de stations in Almere, die knooppunten zijn in de mobiliteitsnetwerken van trein, bus, fiets en auto. Het intensiever bouwen rondom knooppunten speelt ook in op de toenemende vraag naar woningen voor kleinere huishoudens en de behoefte aan stedelijk wonen dichtbij voorzieningen.

Meer weten? Lees dan de concept mobiliteitsvisie (pdf 8,85 MB).